پرونده لبنان

palestine flg - پرونده لبنان مرکز فرهنگی پژوهشی رسول السلام

پرونده لبنان

پرداختن به لبنان می تواند بستر مناسبی برای بازشناسی جهان اسلام باشد و راه رشد تولیدات معرفتی و علمی را فراهم کرده و زمینه ترویج بحث هایی در مستوای تمدنی را هموار تر کند. امروز تبیین و ترویج گفتمان تمدن اسلامی و آسیب‌شناسی درون گفتمانی و در پی آن گفت‌وگوهای صریح، دقیق و شفاف پیرامون مسائل و اتفاقات آن از ضرورت‌ها می باشد. توجه به جزئیات و لوازم این گفتمان و به محک بین المللی در آوردن آن باعث می‌شود تا در خاستگاه اولیه خود محصور نمانده و افول نکند و لبنان می تواند در ساحت اندیشه، نظریه‌پردازی و الگوسازی ،پل ارتباطی بین حوزه های علمی و اندیشه ای با جهان اسلام و جهان عرب گردد.